Samhandelsbetingelser Dauphin 2019

Dauphin Scandinavia A/S
Generelle Samhandelsbetingelser

Nedenstående generelle samhandelsbetingelser gælder for alle handler med Dauphin Scandinavia A/S. Afvigelser fra de generelle betingelser skal foreligge skriftligt og være indeholdt i aftalen eller i et tillæg hertil.

1. Tilbud samt ordrebekræftelse
Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindende for Dauphin Scandinavia A/S, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Dauphin Scandinavia A/S, som ikke angiver en nærmere acceptfrist bortfalder såfremt en overensstemmende accept fra køber ikke er Dauphin Scandinavia A/S i hænde inden 1 måned fra tilbuddets dato. Såfremt Dauphin Scandinavia A/S´s ordrebekræftelse afviger fra den af køber afgivne ordre, gennem tillæg, indskrænkninger eller forbehold, skal køber inden 7 dage meddele Dauphin Scandinavia A/S, at dette accepteres for at ordren kan effektueres.

2. Annullering og udskydelse af ordrer
Annullering og udskydelse af ordrer, fra købers side, sker kun ved forudgående skriftlig aftale med Dauphin Scandinavia A/S. Dauphin Scandinavia A/S forbeholder sig retten til debitering af dokumenterede omkostninger til annullering hos leverandører og eventuel lagerleje ved en sådan annullering eller udskydelse.

3. Priser & Specifikationer
Dauphin Scandinavia A/S forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel, Dette gælder dog ikke for allerede bekræftede ordrer. Med mindre andet angives er alle priser i danske kroner eksklusive moms. Alle specifikationer, mål, vægt mv., på varer i kataloger, brochurer, produktblade eller andet salgsmateriale, er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser hertil. Dauphin Scandinavia A/S tager forbehold for trykfejl.

3.1 Miljøgebyr
Dauphin Scandinavia A/S pålægger alle fakturaer et miljøgebyr på 95,00 kr, med mindre andet er skriftligt aftalt. Gebyret dækker pålagte afgifter og omkostninger til oliepristillæg, partikelfilter, miljøcertificering, Elretur-ordning etc.

4. Betaling
Betaling skal ske senest den på fakturaen angivne forfaldsdato. Ved forsinket betaling har Dauphin Scandinavia A/S ret til at kræve rente efter forfaldsdagen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5. Levering
Medmindre andet er aftalt, sker levering til den på ordrebekræftelsen aftalte adresse. Dauphin Scandinavia A/S forbeholder sig retten til at dellevere, med mindre andet er aftalt.

5.1 Leveringsomkostninger
Køber afholder alle udgifter til levering, med mindre andet er aftalt.

5.2 Leveringstid og Forsinkelser
Den opgivne leveringsuge er regnet fra modtagelsen, af de fulde og endelige informationer omkring handlen, fra køber. Angivelsen af leveringsugen er skønsmæssig og uden forbindende. Leverer Dauphin Scandinavia A/S ikke inden for den fastsatte leveringsuge, eller inden for en, med hjemmel i punkt 5.4, fastsat leveringsuge, giver dette ikke køber ret til at hæve købet. Dauphin
Scandinavia A/S ifalder intet erstatningsansvar for hverken direkte eller indirekte tab ved for sen levering.

5.3 Risikoens Overgang
Dauphin Scandinavia A/S har forsikret egen fragt og risikoen for varerne ved transport med Dauphin Scandinavia A/S´s fragtbiler overgår derfor ved købers modtagelse af varerne på bestemmelsesstedet for leveringen. Ved købers afhentning af varerne på Dauphin Scandinavia A/S´s lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, overgår risikoen for varerne ved modtagelse af varerne på Dauphin Scandinavia A/S´s lager.

5.4 Force Majeure
Dauphin Scandinavia A/S´s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæne foranstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførelsesforbud, is-vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre sælgers dispositionsfrihed. I det omfang og sålænge sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer kan køber ikke kræve erstatning, evt. prisdifferencer m.v. Dette gælder også såfremt ovennævnte forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid.

6. Mangler og Reklamation
Dauphin Scandinavia A/S har ret og pligt til inden for en 24-måneders periode, fra en vares levering, at rette fejl og mangler på den pågældende vare. Dette gælder ikke forbrugsvarer. Der kan på enkelte produkter være garantier ud over reklamationsretten. Dauphin Scandinavia A/S forbeholder sig retten til ombytning ved konstaterede fejl eller mangler på en vare. Køber har undersøgelsespligt, og skal uden ophold give Dauphin Scandinavia A/S meddelelse om en eventuel fejl eller mangel ved varen. Sker dette ikke straks mister køber retten til afhjælpning eller ombytning af varen. Dauphin Scandinavia A/S er ikke erstatningsansvarlig overfor driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Dauphin Scandinavia A/S hæfter ikke for fejl eller mangler på varer som er en følge af naturligt slid, overlast, usædvanligt brug, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld betjening, ændringer foretaget uden Dauphin Scandinavia A/S´s skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end Dauphin Scandinavia A/S´s egne folk.

7. Produktansvar
Dauphin Scandinavia A/S henviser til den gældene lovgivning og praksis herom.
Bliver Dauphin Scandinavia A/S pålagt produktansvar af trediemand er køber forpligtiget til at holde Dauphin Scandinavia A/S skadesløs i samme omfang som Dauphin Scandinavia A/S´s ansvar er begrænset i forhold til ovenstående bestemmelser. Fremsætter trediemand krav mod en af parterne i henhold til produktansvar er denne part forpligtiget til uden ophold at oplyse den anden part om dette.

8. Returnering af varer
Ved forudgående aftale kan lagervarer returneres, hvis disse er i originalemballage samt fejlfri. Køber dækker alle omkostninger og bærer risikoen i forbindelse med returnering af varer. Dauphin Scandinavia A/S forbeholder sig retten til at debitere et gebyr for returnering af varer. Dauphin Scandinavia A/S tager ikke specialfremstillede eller specialfremskaffede varer retur.

9. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til varen overgår først til køber, når hele den aftalte købesum er betalt.

10. Lovvalg og Værneting
Aftalen samt eventuelle bilag er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister der udspringer af aftaleforholdet, behandles ved Dauphin Scandinavia A/S´s værneting i første instans.

Februar 2019

Andre måder at kontakte os på

København
Sundkaj 9, Pakhus 48
2150 Nordhavn

Kontakt
sales@dauphin.dk

Telf.:
4453 7053

Åbningstider:
Ma-To: 9:00-16:00
Fre: 9:00-15:00
Lø-Sø: lukket

Århus
Østbanepakhuset, Skovvejen 2B
8000 Århus

Kontakt
sales@dauphin.dk

Telf.:
4453 7053